หลักสูตร

slider english

English for Hotel & Cruise Course (80 ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษเพื่อเรือสำราญ และการโรงแรม

icon english

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และเรือสำราญ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สำหรับงานบริการโรงแรม และเรือสำราญ โดยเน้นการสอนสำหรับการใช้คำศัพท์ต่าง ๆ ในด้านงานบริการ คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการพูด และทักษะการกล้าแสดงออกโดยสร้างเหตุการณ์จำลองในการทำงาน ภาควิชาภาษาอังกฤษมีการแบ่งรายละเอียดหัวข้อการเรียน ดังต่อไปนี้

หัวข้อในการสอน / อบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร

สิ่งที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่าย

English for Hotel & CruiseMost Popular฿รอราคา

eng cover