ค่าใช้จ่าย/สมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร

Full Course - Cruise & HotelMost Popular฿49,000

 • หลักสูตรระยะสั้น
  (เรียน 2 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน)
 • สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนเรือสำราญ และโรงแรมชั้นนำ
 • ฝึกงานโรงแรม 4-5 ดาว (3 เดือน)
 • มีบัตรนักศึกษาสถานะเป็น นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มีวุฒิบัตร และใบผ่านงานโรงแรม
 • ฟรี อุปกรณ์การเรียน
 • ฟรี หอพักแยกหญิง - ชาย
 • ฟรี ชุดยูนิฟอร์ม และเสื้อโปโลประจำหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

Food and Beverage CourseMost Popular฿รอราคา

 • หลักสูตร 75 ชั่วโมง
 • สำหรับบุคลทั่วไป
 • เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ฟรี อุปกรณ์การเรียน
 • มีใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มีการฝึกงาน
 • ฟรี ที่พัก
รายละเอียดเพิ่มเติม

English for Hotel & Cruise CourseMost Popular฿รอราคา

 • หลักสูตร 80 ชั่วโมง
 • สำหรับบุคลทั่วไป
 • เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ฟรี อุปกรณ์การเรียน
 • มีใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มีการฝึกงาน
 • ฟรี ที่พัก
รายละเอียดเพิ่มเติม

Housekeeping CourseMost Popular฿15,000

 • หลักสูตร 30 ชั่วโมง
 • สำหรับบุคลทั่วไป
 • เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ฟรี อุปกรณ์การเรียน
 • มีใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มีการฝึกงาน
 • ฟรี ที่พัก
รายละเอียดเพิ่มเติม

Spa Cruise CourseMost Popular฿39,000

 • หลักสูตร 1 เดือน
 • สำหรับบุคลทั่วไป อายุ 18-49 ปี
 • เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ฟรี อุปกรณ์การเรียน
 • มีใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มีการฝึกงาน
 • ฟรี ที่พัก
รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร และระเบียบเกี่ยวกับการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว จำนวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายชุดยูนิฟอร์มทหารเรือ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายวันปฐมนิเทศ)
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) จำนวน 4 ฉบับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประการ

 1. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 2. อายุ 19 - 35 ปี (สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
 4. ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตใด ๆ และไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
 5. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การสมัคร

 1. ส่งใบสมัครด้วนตนเอง ณ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี (P-Cruise)
 2. ส่งใบสมัครทางอีเมล p.cruisetraining@gmail.com
 3. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.p-cruise.com