บุคลากร

personal banner

เป้าหมาย

เป้าหมาย และภารกิจของเราคือ การอบรมให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน เรือสำราญ และการโรงแรมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าศึกษา มอบประสบการณ์ที่ดี ที่พร้อมสำหรับทำงาน

มองไปข้างหน้า

เราจะมองไปข้างหน้า พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเรือสำราญและการโรงแรม เพื่ออนาคตที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับเรา

บุคลากร / อาจารย์ผู้สอน

t kanin3

อาจารย์คณิน คานิเยาว์ (อ.ริชชี่)

ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
(English for Hospitality Hotel & Cruise)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย Greenwich ประเทศอังกฤษ
- สอนภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ไทย และการสอนการเขียนขั้นสูงสำหรับอาจารย์จีน
- เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนทั้งเชิงวิชาการและการเขียนอิสระ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

t tanrat

อาจารย์ธัญรัสมิ์ ศักดิ์ธนาพงษ์ (อ.เอ๋)

ประจำภาควิชางานบริการแผนกแม่บ้าน
(Housekeeping Knowledge)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- ทำงานบนเรือสำราญ Fred Olsen Cruise Lined ประเทศอังกฤษมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

t nim

อาจารย์ปรารถนา หวังบุญเกิด (อ.นิ่ม)

ประจำภาควิชาแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Knowledge)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม

ประสบการณ์การทำงานบนเรือสำราญต่างประเทศ 6 ปี
2015 – 2017 Celebrity Reflaction
2018 – 2019 Celabrity millennium
2019 – 2020 Celabrity Edge 5 contract 3 Ship

t tum

อาจารย์สุขประเสริฐ เป้าเปียมทรัพย์ (อ.ตั้ม)

ประจำภาควิชา Service Cultivation, Service Standard and Customer communication (Serving Mind)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Eastern Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยดุสิตธานี
- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปาเมอร์ลิน บีช
- ผู้จัดการ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ผู้ชำนาญการเรื่อง อาหาร และ เครื่องดื่มการจัดงานเลี้ยง

t sompoht

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส (อ.แขก)

วิทยากรพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (Communicative English Grammar)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- ประกาศนียบัตร การสอนภาษาอังกฤษ
Southtown Teacher Center นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
- ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและวิทยากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ 40 ปี
- หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
- รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ งานวิจัยและสอบวิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และวารสารวิชาการต่างประเทศ

การสัมภาษณ์อาจารย์

สัมภาษณ์ อาจารย์คณิน คานิเยาว์ (อ.ริชชี่)

ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ (English for Hospitality Hotel & Cruise)

สัมภาษณ์ อาจารย์ธัญรัสมิ์ ศักดิ์ธนาพงษ์ (อ.เอ๋)

ประจำภาควิชางานบริการแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Knowledge)