Food and Beverage Course

slider fb 1

Food and Beverage Course (75 ชั่วโมง)
ความรู้ทั่วไปในงานบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

icon fb

หลักสูตรอบรม Food and Beverage สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ งานบริการ Bar Service, Wine Service, Restaurant Service และ Barista Service เนื้อหาเน้นการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยวิทยากรผู้สอนที่ผ่านจากประสบการณ์การทำงานในโรงแรม และเรือสำราญ ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นพนักงานที่ดี มีความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแท้จริง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงตามในสิ่งที่ผู้อบรมได้ฝึกฝนมา โดยมีหัวข้อในการสอน ดังต่อไปนี้

หัวข้อในการสอน / อบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร

สิ่งที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่าย

Food & Beverage CourseMost Popular฿รอราคา