หลักสูตร

Full Course - Cruise & Hotel (ระยะเวลา 5 เดือน)

icon fullcourse

หลักสูตรเรียนเรือสำราญระยะสั้น พร้อมทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนเรือสำราญ และโรงแรมชั้นนำ ได้รับสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี รับวุฒิบัตร และใบผ่านการฝึกงานโรงแรม พร้อมสิทธิ์ประโยชน์มากมาย โดยมีการเรียนเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรมงานบริการสำหรับแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม, หลักสูตรอบรมงานบริการแผนกแม่บ้าน, หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ก่อนฝึกงานระยะเวลา 2 เดือน โดยมีวิชาการอบรม ดังต่อไปนี้

icon fb

วิชา Food and Beverage Department Knowledge (75 ชั่วโมง)
ความรู้ทั่วไปในงานบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

เนื้อหาเน้นการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยวิทยากรผู้สอนที่ผ่านจากประสบการณ์การทำงานในโรงแรม และเรือสำราญ ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นพนักงานที่ดี มีความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแท้จริง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงตามในสิ่งที่ผู้อบรมได้ฝึกฝนมา (อบรม 75 ชั่วโมง: อบรมพื้นฐาน 12 ชั่วโมง อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 63 ชั่วโมง) โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังต่อไปนี้

icon english

วิชา English for Hospitality Hotel & Cruise (80 ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษเพื่อเรือสำราญ และการโรงแรม

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และเรือสำราญ โดยเน้นการสอนสำหรับการใช้คำศัพท์ต่าง ๆ ในด้านงานบริการ คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการพูด และทักษะการกล้าแสดงออกโดยสร้างเหตุการณ์จำลองในการทำงาน ภาควิชาภาษาอังกฤษมีการแบ่งรายละเอียดหัวข้อการเรียน ดังต่อไปนี้

icon housekeeping

วิชา Housekeeping Knowledge (30 ชั่วโมง)
งานบริการแผนกแม่บ้าน

อบรมกับวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์การทำงานโรงแรม และเรือสำราญ การเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติให้ผู้อบรมได้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่จัดการ ทำความสะอาด การจัดห้องพัก และเรียนรู้เทคนิค ความแตกต่าง ระหว่างงานโรงแรมและเรือสำราญ โดยมีหัวข้อการเรียนการสอน ดังนี้

ระยะเวลาหลักสูตร

ลำดับกิจกรรมตามหลักสูตร / หลังฝึกงาน 3 เดือน

 1. รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 3. เข้ารับการอบรมประจำภาควิชา
 4. ก่อนอบรมจบ 2 เดือนให้นักศึกษา​ไปฝึกงาน งานด้านบริการร้านอาหาร และด้าน House Keeping เป็นระยะเวลา 6​ วัน​ เพื่อฝึกทักษะงานด้านบริการที่ได้อบรมมา​ ณ อำเภอหัวหิน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือตามที่ทางศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดหาให้ และเห็นสมควร
 5. เมื่ออบรมจบหลักสูตร​ 2​ เดือน ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี​และก่อนไปฝึกงาน 3 เดือน​ ทางหลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม​ ได้นำนักศึกษา​ไป​ Pre-Interview กับบริษัท​เรือสำราญ​ Cti.Thailand​ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสัมภาษณ์​ เพื่อไปทำงานบนเรือสำราญ หลังจากนักศึกษา​มีประสบการณ์​ ด้านโรงแรม​ 4-5 ดาว​ เป็นระยะเวลา 6 เดือน​ ตามคุณสมบัติของเรือสำราญกำหนด​ (ต้องมีประสบการณ์​ด้านโรงแรม​ 6​ เดือน)
 6. ทดลองฝึกงานในสถานประกอบการด้านงานบริการ (ระยะเวลา 6 วัน ณ อำเภอหัวหิน หรือตามที่ทางศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดหาให้ และเห็นสมควร)
 7. ฝึกงานจริงในสถานประกอบการด้านการโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว (ระยะเวลา 3 เดือน)
 8. เมื่อครบกำหนดการฝึกงาน ​3​ เดือน นักศึกษา​ทุกคนต้องกลับมามหาวิทยาลัยปทุมธานี​เป็นระยะเวลา 2​ วันเพื่อประเมินผล​ ภาษาอังกฤษ​ และรับทราบปัญหาการปฎิบัติงานในช่วงระหว่างการฝึกงาน​เพื่อชี้แจ้งแนวทางการแก้ปัญหา​ให้ถูกวิธี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานบนเรือสำราญ​ และ Training​ ให้กับนักศึกษา​ในการไปสัมภาษณ์​ทำงานบนเรือสำราญครั้งต่อไป
 9. พิธีรับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี (Certificate)
 10. สัมภาษณ์งานด้านเรือสำราญ โดยผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้สิทธิ์ Pre-Interview
  กับบริษัท จัดหางาน บาเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด โดย พี่ต่าย บาเฮีย (HR – Fred Olsen Cruise Lines)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ เมื่อสำเร็จหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

Full Course - Cruise & HotelMost Popular฿49,000

แบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้

 • งวดที่ 1 : ลงทะเบียนนักศึกษาชำระเงิน 9,000 บาท เพื่อเตรียมหอพัก ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน
 • งวดที่ 2 : วันรายงานตัวชำระเงิน 20,000 บาท รับอุปกรณ์การเรียน ชุดยูนิฟอร์ม และเข้าหอพัก
 • งวดที่ 3 : เมื่อเรียนได้ระยะเวลา 1 เดือน ชำระเงิน 20,000 บาท